NAPHTHALENE ACETIC ACID - NAA (90-96%) - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW