ACID GIBBERELLIC- GA3 - C19H22O6 - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TM GROW